دون انار تازه (نار دانه تازه) ۱۰۰۰ گرم

205,000 تومان

دون انار تازه ، ناردانه تازه دون شده . خرید دون انار از ۳ تا ۱۵ کیلوگرم … دون انار تهیه شده از انارهای جگری درجه یک

توضیحات

خرید دون انار تازه در ظرف یکبار مصرف یک کیلویی . خرید از ۳ تا ۱۵ کیلو گرم.

آدرس و زمان دقیق تحویل را در بخش توضیحات ثبت نمایید

برای خرید بیش از ۱۵ کیلوگرم به بخش خرید عمده توتپُس مراجعه نمایید