فلفل سیاه (200 گرم)

30,000 تومان

پودر فلفل سیاه تهیه شده از دان سیاه 5 میلیتر . وزن بسته فلفل سیاه 200 گرم